Dorpsstraat 47, 7863 PB GEES - THE NETHERLANDS

+31 6 22004109

Privacyverklaring

Wanneer verwerken wij persoonsgegevens

Wanneer je je registreert of aanmeldt voor een van onze producten, diensten of activiteiten, wanneer je een publicatie bestelt, je aanmeldt voor een nieuwsbrief, deelneemt aan een bijeenkomst, gebruik maakt van onze digitale diensten, contact opneemt met Geeser Waag of op een andere manier gebruik maakt van onze diensten, worden de door jou verstrekte persoonsgegevens vastgelegd en verwerkt onder de verantwoordelijkheid van Geeser Waag.

Welke gegevens verwerken wij

We verwerken de volgende gegevens:

 • je registratiegegevens: dit zijn de gegevens die wij je verzoeken in te vullen bij registratie als partner dan wel voor een van onze producten of diensten, zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer, functie, naam werkgever/bedrijf en de vestigingsplaats van het bedrijf. Indien je daarmee expliciet hebt ingestemd mogen we je e-mailadres gebruiken voor het toesturen van gerelateerde aanbiedingen van diensten van Geeser Waag.
 • gegevens betreffende gebruikte apparatuur zoals een unieke device-ID.

Met welk doel verwerken wij je persoonsgegevens

We verwerken je persoonsgegevens:

 • voor de totstandkoming en uitvoering van een overeenkomst, bijvoorbeeld om de door jou gekozen producten, diensten of informatie te leveren;
 • als je een betaalde dienst of product hebt afgenomen, om te factureren;
 • om je nieuwsbrieven, onderzoeken en andere notificaties te sturen;
 • om je aanbiedingen te doen van diensten en producten van Geeser Waag, mits je hiertoe expliciet toestemming hebt gegeven;
 • om het inloggen via social media (aangeboden door derde partijen) mogelijk te maken;
 • om de producten en diensten van Geeser Waag te verbeteren en beter te doen afstemmen op je gebruik dan wel je interesses;
 • om te voldoen aan een wettelijke verplichting

Geeser Waag gebruikt je persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden waarvoor je deze aan ons hebt verstrekt, tenzij je uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor het gebruik van je persoonsgegevens voor andere doeleinden.

Wanneer verstrekken wij je persoonsgegevens aan derden

Geeser Waag verstrekt alleen in de volgende gevallen je persoonsgegevens aan andere partijen:

 • voor de uitvoering van de door jou gevraagde dienstverlening;
 • als de gegevens openbaar zijn;
 • als Geeser Waag op grond van wet- en regelgeving verplicht wordt bepaalde gegevens te verstrekken.

Hoe zit het met links naar websites van derde partijen

Indien je via de website of andere diensten of producten van Geeser Waag terecht komt op de website van een derde, zijn de voorwaarden en privacyregels van de betreffende derde van toepassing. Geeser Waag controleert de activiteiten van dergelijke websites of derde partijen niet en is niet aansprakelijk voor de content, privacy, beveiliging en reglementen van de websites waar Geeser Waag naar linkt. Geeser Waag adviseert je daarom je bekend te maken met de privacy voorwaarden, beveiliging en reglementen van de derde partij voordat je hen (persoonlijke) informatie verschaft.

Hoe kun je je toestemming intrekken

Indien je geen marketing en promotieberichten over onze producten en diensten of algemene nieuwsberichten meer via e-mail wenst te ontvangen, kun je je hiervoor uitschrijven door een bericht te sturen naar info@geeserwaag.nl. We zullen binnen een periode van 4 weken na ontvangst van je verzoek hieraan voldoen.

Let er wel op dat we je nog op andere gronden mailings en berichten kunnen blijven sturen, zoals in het kader van je partnerschap.

Wat zijn je rechten

Je hebt het recht op inzage in je persoonsgegevens en het recht om correctie, verwijdering of overdracht van je persoonsgegevens te vragen. Daarnaast heb je het recht bezwaar te maken tegen het verwerken van je gegevens.

Als je wil weten welke persoonsgegevens van jou Geeser Waag verwerkt, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek doen. We behandelen je verzoek binnen 4 weken na ontvangst.

Je kunt je persoonsgegevens die Geeser Waag heeft verzameld inzien en desgewenst laten aanpassen door een verzoek te sturen naar: info@geeserwaag.nl. We zullen binnen 4 weken reageren op je verzoek.

Geeser Waag kan je vragen je identiteit aan te tonen indien je verzoeken tot inzage of wijziging indient.

Mocht je het niet eens zijn met de manier waarop Geeser Waag omgaat met je persoonsgegevens dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe lang bewaren we je gegevens

Geeser Waag bewaart je persoonsgegevens zolang als dat nodig is voor de doelen die hierboven zijn genoemd of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.

Hoe gaan we om met cookies

Geeser Waag maakt op haar websites gebruik van cookies en andere internettechnieken. We hebben hiervoor een cookiebeleid, dat vind je hier Disclaimer.

Wijziging van deze Privacyverklaring

Geeser Waag heeft het recht om haar Privacyverklaring te wijzigen. Indien er inhoudelijke wijzigingen worden doorgevoerd, zullen we dit kenbaar maken via de website www.geeserwaag.nl of een van de andere door Geeser Waag beheerde websites. Verder zullen we je als gebruiker om akkoordverklaring met de gewijzigde Privacyverklaring vragen. Indien je niet akkoord wenst te gaan of gaat, zal je gebruikersaccount worden geblokkeerd en/of worden opgeheven door Geeser Waag.

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van deze Privacyverklaring, dan kun je contact opnemen met info@geeserwaag.nl.